Page Loading...

Grant pre právnické osoby (Ľudia chorí a s handicapom)

CIEĽ GRANTU

Nadácia J&T pomáha ľuďom chorým a s handicapom so zapojením do bežného života. V rámci grantu pomáhame tým organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom chorým a s handicapom, predovšetkým na kompenzačné pomôcky a rekonštrukcie.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľovou skupinou v rámci vyhláseného grantu sú právnické osoby ako stacionáre, špeciálne základné školy, chránené dielne a domovy sociálnych služieb.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Vyhlásenie a realizácia grantuod 1. 2. 2015 – do 28. 2. 2015

Žiadosti, ktoré budú zaslané po tomto termíne, nebudú do grantu zaradené (rozhodujúci je dátum prijatia oficiálnej žiadosti  v administrácii). Oficiálna žiadosť o príspevok pre PO sa nachádza na webovej stránke www.nadaciajt.sk v časti Pre žiadateľov/Ako žiadať o príspevok.

Ukončenie a vyhodnotenie  grantu - do 15. 5. 2015

Zodpovedný odborný pracovník informuje každého žiadateľa o rozhodnutí Správnej rady.

 

SMEROVANIE GRANTU 

♣     vybrané kompenzačné pomôcky- vozíky, chodítka a špeciálne postele s matracom

♣     pomôcky za účelom zvýšenia kvalifikácie alebo nadobudnutia zručností klientov  

♣     bezbariérové stavebné úpravy (nehnuteľnosť musí byť vo vlastníctve žiadateľa alebo je potrebné doložiť zmluvu o dlhodobom prenájme minimálne na 10 – 20 rokov, posudzujeme podmienky nájomnej zmluvy, je potrebné doložiť cenovú ponuku prác)

 

POŽADOVANÉ DOKLADY

  • oficiálna žiadosť o príspevok pre PO musí byť spracovaná a zaslaná len elektronicky cez webovú stránku Nadácie (žiadosť o príspevok sa nachádza na webovej stránke www.nadaciajt.sk v časti Pre žiadateľov/Ako žiadať o príspevok - http://online.nadaciajt.sk/nadace-formulare-sk/ZadostPo.do, po kliknutí na nasledujúci odkaz sa otvorí formulár, ktorý je potrebné kompletne vyplniť a stlačením tlačidla Skontrolovať a odoslať sa automaticky zaregistruje do databázy projektov Nadácie)
  • výpis z registra (organizácia musí byť zaregistrovaná najmenej 1 rok pred ukončením výzvy, t.j. minimálne od 28.2.2014)
  • stanovy alebo štatút organizácie
  • potvrdenie o pridelení IČO
  •  doklad o vlastníctve nehnuteľnosti alebo nájomnú zmluvu (len pri bezbariérových stavebných úpravách!) 
  • výročná správa alebo správa o činnosti organizácie za posledný kalendárny alebo školský rok
  • základný projekt, časový harmonogram a rozpočet projektu či prác
  • cenová ponuka

 

Kópie dokladov sa zasielajú poštou na adresu Nadácie J&T, Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava. V prípade, že nám požadované dokumenty nebudú zaslané najneskôr do 15.3.2015, budeme považovať žiadosť za uzatvorenú.

 

POSTUP PO SCHVÁLENÍ PRÍSPEVKU SPRÁVNOU RADOU

Príspevok z Nadácie poskytujeme na základe faktúr/predfaktúr na účet dodávateľa. Daňový doklad musí byť vystavený na obdarovaného, prikladáme ho ako prílohu k darovacej zmluve, na základe ktorej darujeme finančný dar na konkrétny účel. Jeden exemplár si ponechá žiadateľ a druhý exemplár je pre Nadáciu. Po podpise darovacej zmluvy zasielame finančný dar na účet dodávateľa. Zaplatené daňové doklady spätne nepreplácame!

Dôležité: faktúra musí byť zaslaná najneskôr do 30.11.2015.!