Nadace J&T

Žádost

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK Z NADÁCIE J&T PRE FYZICKÉ OSOBY

Bez kompletne vyplnenej žiadosti, nemôže byť Vaša žiadosť predložená na ďalšie posúdenie.(ak telefón nemáte, uveďte telefón na inú kontaktnú osobu)
(ak email nemáte, uveďte email na inú kontaktnú osobu)
POČET ĎALŠÍCH OSÔB ŽIJÚCICH V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI
Dospelé osoby
Deti

Na čo žiadate?
Presná špecifikácia
V prípade výberu položky "vybavenie domácnosti", "iné"
NÁKLADY SPOJENÉ S TÝM, NA ČO ŽIADATE
Celkové náklady
Čiastka v EUR
Požadovaná čiastka z Nadácie J&T
Čiastka v EUR
Vlastný vklad (nasporená čiastka)
Čiastka v EUR
Príspevok z inej nadácie, úradu práce, poisťovne, inej organizácie, a pod.
Čiastka v EUR

Popis rodinnej situácie a dôvod Vašej žiadosti
(prosíme, popíšte čo najpodrobnejšie)

Deti žijúce s Vami v spoločnej domácnosti
Deti žijúce mimo spoločnej domácnosti
Uveďte, kde žijú deti, ktoré sú mimo spoločnej domácnosti

(uveďte všetky zamestnania, vrátane brigád)
Ste v súčasnej dobe evidovaný/á na úrade práce, pokiaľ áno, od akého dátumu?
Máte nejaké obmedzenie vo vykonávaní práce, pokiaľ áno, aké?
Informácie o zamestnaní partnera/partnerky, ktorý/á žije s Vami v spoločnej domácnosti
(uveďte všetky zamestnania, vrátane brigád)
Je partner/partnerka v súčasnej dobe evidovaný/á na úrade práce, pokiaľ áno, od akého dátumu?
Má partner/partnerka nejaké obmedzenie vo vykonávaní práce, pokiaľ áno, aké?

MESAČNÉ RODINNÉ PRÍJMY VŠETKÝCH OSÔB ŽIJÚCICH V DOMÁCNOSTI (MZDA, DÔCHODOK, PODPORA V NEZAMESTNANOSTI, VÝŽIVNÉ A INÉ)
(prosíme, napíšte čiastku v EUR)
Žiadateľ/ka
Partner/ka
Ostatné osoby v domácnosti
MESAČNE POBERANÉ SOCIÁLNE DÁVKY
(Žiadateľ/ka)
Prídavok na dieťa/deti
Príplatok k prídavku
Príspevok na starostlivosť o dieťa
Tehotenské
Rodičovský príspevok
Materské
Opatrovateľský príspevok
Dávka v hmotnej núdzi
Kompenzačné príspevky (na stravu, hygienu, pohonné hmoty a iné)
Sirotský dôchodok
iné
spolu
MESAČNE POBERANÉ SOCIÁLNE DÁVKY
(Partner/ka)
Prídavok na dieťa/deti
Príplatok k prídavku
Príspevok na starostlivosť o dieťa
Tehotenské
Rodičovský príspevok
Materské
Opatrovateľský príspevok
Dávka v hmotnej núdzi
Kompenzačné príspevky (na stravu, hygienu, pohonné hmoty a iné)
Sirotský dôchodok
iné
spolu
MESAČNÉ RODINNÉ VÝDAVKY
nájomné
elektrina
voda
plyn
koncesionárske poplatky
internet
televízia
telefón (paušál, kredit)
potraviny
drogéria, hygiena
lieky
školné: - strava
školné: - školské pomôcky
školné: - družina
školné: - ZRPŠ
záujmová činnosť (krúžky, šport, kultúra)
cestovné: - pohonné hmoty
cestovné: - mesačník/električenka
oblečenie
poistenie
sporenie
služby (kaderník, manikúra, čistiareň, atď.)
výživné (na dieťa /deti - mimo spoločnú domácnosť)
splátka pôžičiek, dlhov, exekúcií, osobného bankrotu
drevo, uhlie
smeti
iné
spolu
DLHY, PÔŽIČKY, ÚVERY, HYPOTÉKY
(prosíme o pravdivé vyplnenie, informácie si overujeme)
Máte dlhy, pôžičky, úvery, či hypotéky?
Pokiaľ áno, vyplňte, prosím nižšie
Splácate svoje záväzky?
Pokiaľ nie, máte už nastavený splátkový kalendár?
EXEKÚCIE
Pokiaľ áno, vyplňte celkovú dlžnú čiastku EUR
OSOBNÝ BANKROT
Pokiaľ áno, od roku
VÝŽIVNÉ
Dostávate na deti zverené Vám do starostlivosti stanovené výživné?
Pokiaľ výživné na deti nedostávate, aká vysoká je dlžná čiastka?
Pokiaľ výživné na deti nedostávate a máte už právoplatný rozsudok o výživnom, podali ste na povinného rodiča (otca/matku dieťaťa) návrh na exekúciu?
Pokiaľ ste výživné nedostali ani pomocou exekútora, podali ste žiadosť na ÚPSVaR o náhradné výživné?

Sociálny pracovník/čka (ÚPSVaR, krízové centrum, organizácia, občianske združenie a pod.), s ktorým/ktorou prípadne spolupracujete
Žiadali ste v minulosti nejakú organizáciu o finančnú, materiálnu, potravinovú, či inú pomoc?
Ako ste sa o Nadácii J&T dozvedeli?
Čerpali ste niekedy príspevok z Nadácie J&T?

Beriem na vedomie a súhlasím, že zadané osobné údaje budú spracovávané za účelom rozhodnutia o poskytnutí príspevku a následnej archivácie žiadosti a súvisiacich dokumentov. Viac informácií o ochrane osobných údajov je na webových stránkach Nadácie J&T - www.nadaciajt.sk/ochrana-osobnych-udajov-k65.html

Prehlasujem, že som si vedomý/á, že pri akejkoľvek zmene adresy, telefónneho čísla a mailového kontaktu som povinný/á bezodkladne zmenu nahlásiť Nadácií J&T. Inak Vašu žiadosť nebudeme posudzovať a budeme považovať za automaticky uzavretú.

Odoslaním vyplnenej žiadosti prehlasujem, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a úplné. V prípade, že sa ukáže nepravdivosť alebo neúplnosť vyššie uvedených údajov a prehlásení, sa zaväzujem k vráteniu poskytnutého finančného príspevku v plnej výške.V prípade poskytnutia príspevku z Nadácie J&T sa zaväzujem ho použiť iba na účel, na ktorý bol Nadáciou určený.

UPOZORNENIE:

Vami podpísané dokumenty, ktoré nám pošlete v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie príspevku ako sken, Vás zaväzujú rovnako, ako keby boli dokumenty odoslané do našej Nadácie poštou. Dokumenty majú váhu originálu. Okrem dokumentu „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ (GDPR).