Nadace J&T

Žádost

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK Z NADÁCIE J&T PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

 


Pracovník zodpovedný za realizáciu projektu
Poslanie a hlavné druhy činností organizácie
Názov projektu
Popis projektu
Rozpočet
(Rozpočet celej služby a rozpočet projektu. Obaja rozpočty doporučujeme nahrať vo formáte Excel do prílohy)
Cieľ projektu
Cieľová skupina
Koľkým ľuďom projekt poslúži
Výhody a riziká projektu
Riziká projektu
Metódy kontroly projektu
Dátum začatia projektu
Dátum dokončenia projektu
Celková suma projektu
Poznámka k celkovej sume projektu
Suma požadovaná od Nadácie J&T
Poznámka k sume požadovanej od Nadácie J&T
Ktoré ďalšie organizácie sa podieľajú, resp. sa budú podieľať na financovaní projektu a v akej výške
Ktoré ďalšie organizácie boli oslovené a s akým výsledkom?
Žiadali ste už v minulosti Nadáciu J&T o príspevok?
Ako ste sa o nás dozvedeli?
Poznámky